Главната роля на счетоводителя е да гарантира съответствие между дейността на фирмите и действащото законодателство. Счетоводните услуги на TaxFinance са насочени към прецизно попълване и осчетоводяване на фирмени документи, изготвяне на месечни и годишни финансови отчети, подаване на данъчни декларации и т.н.
TaxFinance предлага на своите клиенти набор от правни услуги в сферата на Търговското право. Абонаментните планове включват правни консултации с юрист, прецизно попълване на учредителни документи, нотариална заверка и отваряне на банкова сметка на фирмата, подаване на документи в Търговския регистър.
Служителите са най-ценния ресурс на фирмата. TaxFinance предлага услуги за цялостно администриране на персонала – изготвяне на месечна ведомост за заплати, индивидуални фишове, изготвяне на месечни декларации към НАП, превод на заплати и осигуровки.
Годишното счетоводно приключване е задължително за всички ЮЛ. Чрез него се установява дали фирмата работи на печалба или загуба, като се отразяват всички приходи и разходи. Към услугите на TaxFinance спадат още подаването на годишна данъчна декларация към НАП, изготвяне и подаване на годишен отчет към НСИ и др.
Годишният финансов резултат на фирмата се отразява в изготвен от счетоводителя годишен финансов отчет. Според действащото законодателство на РБ той трябва да бъде изготвен не по-късно от шести месец на следващата година. За своите клиенти TaxFinance предлага електронно изготвяне на ГФО и публикуването му в Търговския регистър.
Всяко ФЛ или фирма е необходимо да декларира своите приходи чрез изготвяне на годишна данъчна декларация. Подаването ѝ към НАП се извършва в срок до 30-ти април за ФЛ и 31-ви март за ЮЛ. Услугата на ТаxFinance включва изготвяне и електронно подаване на декларацията.
ТаxFinance предлага на своите бизнес клиенти изготвяне на всички видове данъчни декларации, както и оптимизиране на дължимите данъци на Вашата фирма. Данъчните декларации се различават според вида на фирмата и дейността ѝ. Поради тази причина TaxFinance съдейства с консултации и подготовка на всички необходими документи.
Регистрацията по Закона за ДДС може да бъде доброволна и задължителна. Всички фирми с оборот над 49 999лв. за предходните 12 месеца са задължени да подадат необходимите документи за регистрация по ДДС в НАП. Това може да стане на място в дирекцията или по електронен път (необходим е електронен подпис).

Comments are closed.