Годишно приключване

Годишното приключване е основна и задължителна част от счетоводството на всяка фирма. След края на всяка година трябва да се определи финансовият резултат на база на извършваната от дадена фирма дейност, което става чрез годишно приключване. Накратко – финансовият резултат може да бъде печалба или загуба.

След като се приключат счетоводните сметки за календарната година и се определи финансовият резултат, следва изготвянето и подаването на годишната данъчна декларация към Национална Агенция за Приходите (НАП) и изготвяне и подаване на годишния отчет към Националния Статистически Институт (НСИ). Част от годишното приключване е също и изготвянето и публикуването на годишния финансов отчет в Търговския регистър.

Годишната данъчна декларация се подава до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася данъчната декларация (примерно до 31 март 2018 г. е срокът за подаване на данъчните декларации за 2017 г.). Подаването става на място в съответния офис на НАП по месторегистрация на фирмата или по електронен път. В годишната данъчна декларация се определя годишния корпоративен данък, който фирмата дължи, като данъчната ставка в България е 10%. Дължимият данък е платим в същия срок, като този за подаване на данъчната декларация – 31 март. Плащането на данъка става по банковата сметка на съответния офис на НАП по месторегистрация на фирмата.

Още: Услуга по регистрация на фирми ЕООД и ООД от TaxFinance.bg

Обикновено данъкът се плаща веднъж годишно, но в зависимост от оборота на фирмата може да има задължение за плащане на тримесечни или месечни авансови вноски на корпоративния данък. Фирми, които имат оборот над 300 000 лв. за предходната година са задължени да правят тримесечни авансови вноски на база на прогнозна данъчна печалба за текущата година, а фирми с оборот над 3 000 000 лв.за предходната година са задължени да правят месечни авансови вноски на база на прогнозна данъчна печалба за текущата година.

Фирми които не са имали дейност през предходната година също подават годишна данъчна декларация в горепосочения срок, като в този случай се подава годишна данъчна декларация за фирми без дейност.

Годишния отчет към НСИ за фирмите се подава в срок до 31 март на текущата година заедно с годишната данъчна декларация. Този отчет може да се подаде единствено по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП).

От нашия блог: Как да изберем правилния счетоводител за нашата фирма?

Годишният отчет се състои от множество „подотчети” и справки като Баланс, ОПР, справка за ДМА и др. В зависимост от дейността и спецификите на фирмата, някои от подотчетите са задължителни, а други са избираеми. В случай, че дадена фирма не е била активна и не е отчела приходи и разходи (според закона за счетоводството), не е задължена да подава празен годишен отчет към НСИ, а може да подаде декларация за неактивност. Тази декларация може да подаде по електронен път и също на хартиен носител.

Публикуване на годишния финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър се прави в срок до 30 юни на текущата година. Всички фирми независимо дали са имали дейност или не през предходната година, са задължени да публикуват своя годишен финансов отчет. ГФО може да бъде публикуван по електронен път или на място във всяко териториално поделение на Агенцията по вписванията.

За публикуването на ГФО е необходимо изготвянето на самия годишен финансов отчет, протокол от управляващия орган за приемане на годишния отчет, декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР и документ за платена държавна такса. Държавната такса е в размер на 20 лв. за публикуване по електронен път и 40 лв. за публикуване на място в Агенция по вписванията.

Ако имате допълнителни въпроси на тема годишно приключване, не се колебайте да се свържете с нашите специалисти за допълнителна информация или заявка за услуга.

Такс Финанс ООД е счетоводна фирма, предлагаща услуги в областта на счетоводството.

Comments are closed.